Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Polonijne Towarzystwo Oswiatowo-Kulturalne PTOK – Ulkopuolalaisten sivistysseura ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomenpuolalaisten kulttuuriyhteyksiä Puolaan sekä tukea aatteellisesti ja taloudellisesti puolan kielen ja Puolan kulttuurin opetustoimintaa Suomessa.
Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan ylläpitämällä voittoa tavoittelematta oppilaitosta Suomessa ja järjestämällä erilaista koulutustoimintaa sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä juhlia, esitelmä- ja muita valistustilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
- järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia sekä toimia muillakin vastaavilla tavoilla.

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen
Jäsen eroaa yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäsen suorittaa yhdistykseen liittyessään liittymismaksun sekä seuraavilta vuosilta vuotuisen jäsenmaksun. Näiden maksujen suuruuden vahvistaa yhdistyksen varsinainen kokous kalenterivuodeksi kerrallaan erikseen varsinaisille ja kannatusjäsenille. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä. Tällöin heillä ei ole äänioikeutta.
Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus valvoo yhdistyksen etua, edustaa yhdistystä, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta ja tekee sen puolesta sopimukset.
Hallitus toimii yhdistyksen ylläpitämän oppilaitoksen johtokuntana, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne jätetään tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta. Tilintarkastajien on vuosittain tarkastettava yhdistyksen tilit ja hallinto päättyneeltä kalenterivuodelta ja annettava lausunto yhdistyksen kokoukselle. Lausunto on jätettävä yhdistyksen hallitukselle heti vuositilintarkastuksen päätyttyä.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa.
Lisäksi yhdistys kokoontuu ylimääräisiin kokouksiin hallituksen pitäessä sitä tarpeellisena tai jos yhdistyksen kokous on niin päättänyt tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten hallitukselta vaatii.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. Varsinainen kokous
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, joka on pidettävä helmi- maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen esityslista
  5. esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  7. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  9. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet kuluvalle kalenterivuodelle
  10. käsitellään muita asioita.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen kokous hyväksyy yhdistystä ja sen hallintoa koskevat säännöt.
Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös tehdään yhdistyksen kokouksessa, jossa vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa muutos- tai purkamisehdotusta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus luovutetaan yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen lähemmin päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz